BIGSTAR sẽ đi theo cách riêng của họ sau bảy năm. Vào ngày 1 tháng 7, cơ quan của họ đã chia sẻ tuyên...